İş Akışı

Dijital Mecralar Yönetim Müdürlüğü

İş Akış süreci:

Web ve Mail Duyuru: Kurum içi iletişim sürecini yürütmek amacıyla üniversitemiz web sayfası ile kurumsal duyuru hesabımızdan tüm idari ve akademik personel ile öğrencilerimize kategorik ve toplu duyuruların yapılmasını kapsamaktadır. Bu süreç, gelen taleplerin Kurumsal İletişim Direktörlüğü bünyesinde değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Medya: Üniversitemiz sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere birimimizce yıllık olarak hazırlanmış “özel gün takvimi” temel alınarak paylaşımlar planlanmakta ve içerik üretimi gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarımızda üniversitemizde akademik faaliyetler ile sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler başta olmak üzere gerçekleşmesi planlanan ve gerçekleşmiş etkinlikler ve programlara ilişkin ayrı ayrı paylaşım süreci yürütülmektedir. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızda Medya İlişkileri Yönetimi Müdürlüğü tarafından hazırlanan haberlerin paylaşımı da yapılmaktadır.

Slider: Web sitemizin ana sayfasındaki slider kısmına önceden planlanarak diğer birimlerce hazırlanan metin ve görsel girişine ilişkin süreç Kurumsal İletişim Direktörlüğü onayıyla birimimizce yürütülmektedir.

Pop-up: Özel gün ve durumlar için web sitemize pop-up eklenmesi süreci gelen taleplerin değerlendirilmesi, Kurumsal İletişim Direktörlüğü onayı ile diğer birimlerle çalışılarak görselin hazırlanması suretiyle gerçekleştirilmektedir.

 

Etkinlik Organizasyon Yönetim Müdürlüğü

İş Akış Süreci:

 • Üniversitemiz bünyesinde düzenlenecek olan tüm bilimsel faaliyetlerin birimimiz aracılığıyla düzenlenmesi,
 • Bu çerçevede ilk olarak faaliyetlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılarak kongre komiteleri ile birlikte bir çalışma planı ve takvim işletilecek ve gerekli hizmetlerin tamamını birimimizce sağlamak.
 • Salon tahsisleri ile ilgili olarak “ÜBYS” sistemi üzerinden “Etkinlik Takip Sistemi Yönetimi” kurularak üniversite içi yapılacak her faaliyetin ve faaliyet sonrası raporlamanın sistem üzerinden gerçekleştirileceği bir uygulamada pilot çalışma yapılarak son aşamaya gelindi bu sistem sayesinde defter üzerinden yazılarak düzenlenen salon tahsislerin sistem üzerine taşınarak uygulamada oluşan veya oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

 

İletişim Yönetim Müdürlüğü

İş Akış süreci:

 • İletişim Yönetimi Müdürlüğü; Atatürk üniversitesinin kurumsal kimliğine ve imajına katkı sağlayacak metinlerin ve tanıtım yazılarının yazılması,
 • Üniversitenin iletişimle ilgili gerek kurum içi gerekse kurum dışı yazışmalarının yapılması,
 • Çeşitli kampanya, reklam ve çalışmalarda kullanılacak slogan ve metinlerin hazırlanması,
 • Özel günler dolayısıyla yayınlanacak mesaj ve pop up metinlerinin hazırlanması,
 • Kurum içi iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim seminerlerini organize etmek,
 • Günlük olarak gelen belgelerin takibi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesinin yapılması,
 • Süreç olarak uzun zamana yayılmış proje ve işlerin devamlı takiplerinin yapılması.

 

Marka Yönetim Müdürlüğü

İş Akış Süreci:

 • Marka Yönetim Müdürlüğü olarak 2019 Yılı Faaliyet Planları oluşturuldu ve bu planlar üzerinde çalışmaya başlandı.
 • Üniversitemizin imkânlarının, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli mecralarda etkin bir şekilde tanıtılması hedeflenmiştir.
 • Fakültelerde ki lisans ve lisansüstü ders sayısının ayrıca öğretim elemanı sayısının vurgulandığı tanıtım reklamlarının 2019 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.
 • Kaynaklar ve niteliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Yapılacak stratejik planlamalar ve uygulamalar sonucunda, üniversitemize sponsor, öğrencilere burs imkanları oluşturmaya olanak sağlanmak için 2019 yılı içerisinde tanıtım kampanyaları yapılması planlanmaktadır.
 • Öğrencilerin etkin bir şekilde kullandığı mobil uygulamaları çeşitliliğinin artırılması, var olan uygulamaların da ara yüz ve içerik tasarımlarının yeniden tasarlanması için “Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğü” bir araya gelip çözüm yolları aranması planlanmaktadır.
 • Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile yapılması planlanan rutin toplantılarla, mezunlar davet edilerek tecrübe paylaşımları sağlamaları, mezunlardan burs temin edilmesi ve mezun öğrencilerimizle iletişimin koparılmaması için yapılacak olan çeşitli faaliyetler ve etkinliklerin tanıtım kampanyalarının tasarlanması planlanmaktadır.
 • Ayrıca mezunlara verilecek olan promosyon ve hediyelerin tasarlanması için ilgili koordinatörlükçe toplantı yapılması planlanmaktadır.
 • Üniversitemizin köklü üniversite imajını yeniden kazandırmak, üniversite belleğinin güncel tutmak için kampüs içerisine “Atatürk Üniversitesi Hatıra Müzesi”, yaşayarak öğrenme metodunu hayata geçirmeyi ve toplumsal katkı bakımından önemli olduğu düşünülen tematik müzelerin kurulması için 2019 yılı içerisinde Bilimsel Araştırma Projelerinin yapılması ve bunların bilgilendirme tasarımlarının yapılması planlanmaktadır.
 • Üniversitede yapılan etkinliklerin kampüs ile sınırlandırılıp, bölge halkına duyurusunun yeterli olmayışı, halk ve üniversite arasında ki iletişimsizliğe sebep olmaktadır. Şehir içinde görünür yerlerde ki mecraların kiralanması suretiyle etkinliklerin afiş, billboard ve raket tasarımlarının yapılması ile iletişim kopukluğunun önüne geçilmesi planlanmaktadır. Üniversite içinde bulunan billboard ve raketlerin yapılacak tüm etkinliklerde etkili bir şekilde kullanılması planlanmaktadır.
 • Üniversitemizi erişilebilir kılmak için şehir halkına verilecek olan mesleki eğitimlerin azlığı markamıza zarar vermektedir. Üniversitemizde ilgili bölümlerce şehir halkına verilecek olan eğitimlerin tanıtım kampanyalarında dış paydaşlarla işbirliği yapılarak tasarımlarının 2019 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.
 • Yeni bir isim araştırması yapılarak hastanemizin kurumsal kimliği yenilenerek, markalaştırılması planlanmaktadır. (Medipol, Acıbadem..vb)
 • Fakülte, MYO, Enstitü ve Araştırma Merkezlerin de kullanılan logolarının kaldırılarak 2019 yılı içerisinde görsel kimlik kılavuzundaki standartlara göre yeniden yapılması planlanmaktadır.
 • Var olan yapıların üniversitenin dokusu göz önünde bulundurularak iyileştirilmesi, yeni yapılacak olan binalar da ve çevre düzenlemelerinde bu yaklaşımın uyarlanması için Mimarlık Fakültesi ve gerekli birimlerle toplantılar yapılması planlanmaktadır.
 • “Atatürk”, “Üniversite Kuran Üniversite”, “Adı Gibi Öncü” kavramlarımızın, 2019 yılı içerisinde yapılacak olan etkin bir kampanya ile bilinirliğinin sağlanması planlanmaktadır.
 • Dijital ve geleneksel mecralarda tanıtım ve reklamların etkin bir şekilde yapılması 2019 yılı içersinde planlanmaktadır.
 • “Üniversite Kuran Üniversite” algımızı “Marka Yaratan Üniversite” kavramıyla güçlendirebiliriz. Bu potansiyelimizin somutlaşmaması güçlü üniversite imajımıza zarar vermektedir. Eğitim, sağlık, spor, kültür ve bilimsel alanlarda yeni markalar çıkarmak ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamak için 2019 yılı içerisinde marka tasarımları yapılması planlanmaktadır. (Sağlık hizmetleri, spor kulüpleri…)
 • Markamız hemen her yerde görünürlüğünü arttırılacaktır. Yapılacak olan etkinliklerde “Üniversite logosu” ve “Yeni Nesil Üniversite” kavramlarının görünür olması için standartlar belirlenmesi planlanmaktadır.
 • İnternetin ve sosyal medyanın etkin kullanımı hedeflenmektedir. Üniversitemizin internet sitesi, sosyal medya hesapları ara yüzlerindeki eksikliklerin iyileştirilmesi ve yeni tasarımların yapılması 2019 yılı içerisinde planlanmaktadır.
 • Üniversitemizin köklü, güçlü, yardımsever ve öğrenci dostu yanlarını temsil eden bir karakter tasarlanması planlanmaktadır.
 • “Atatürk”, “Üniversite Kuran Üniversite”, “Adı Gibi Öncü” kavramlarımızın, 2019 yılı içerisinde yapılacak olan etkin bir kampanya ile bilinirliğinin sağlanacağı tasarımların yapılması planlanmaktadır.
 • Öğrenci ve üniversite arasındaki köprüyü kurmak ve öğrencilerin etkin bir şekilde ders dışı faaliyetlerde bulunmasını sağlamak için aktif/pasif durumdaki kulüp başkanlarıyla 2019 yılı içerisinde rutin görüşmeler yapılması ve kulüp tanıtımları için dijital ve geleneksel mecralarda yapılacak duyuruların tasarımları yapılması planlanmaktadır.
 • Kampüs içerisinde bulunan trafo binaları üzerine “Yeni Nesil Üniversite” konulu tasarımların yapılması planlanmaktadır.
 • Çevre düzenleme ve güvenlik personellerinin kıyafet tasarımlarının yapılması.